Algemene voorwaarden & Privacybeleid

Artikel 1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Van Ruiten Camperverhuur : de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Van Ruiten Camperverhuu gevestigd aan Noordeinde 144A te Roelofarendsveen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 85223611
b. huurder: de persoon die van Van Ruiten Camperverhuur een camper huurt;
c. overeenkomst: de huurovereenkomst tussen Van Ruiten Camperverhuur en de huurder;
d. camper: de camper die door de huurder van Van Ruiten Camperverhuur wordt gehuurd;
e. bestuurder: de natuurlijke persoon die door de huurder schriftelijk of via de website als bestuurder van de camper is opgegeven;
f. website: de website vanruitenverhuur.nl die door Van Ruiten Camperverhuur wordt beheerd.

Artikel 2. Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Van Ruiten Camperverhuur en de huurder.

2.2. Van Ruiten Camperverhuur is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op de website.

2.3. Indien de huurder de camper (via de website) reserveert, dan dient de huurder voordat de overeenkomst tussen Van Ruiten Camperverhuur en de huurder tot stand kan komen aan te klikken dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De overeenkomst komt tot stand: a. doordat de huurder het door Van Ruiten Camperverhuur de schriftelijke overeenkomst hebben ondertekend; of

b. doordat de huurder het gehele reserveringsproces via de website heft doorlopen en de aanbetaling heeft voldaan.

3.2. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen stuurt Van Ruiten Camperverhuur de huurder een bevestiging per e-mail, tenzij Van Ruiten Camperverhuur de reservering overeenkomstig artikel 4.1 annuleert. Zolang de verhuurder deze bevestiging niet per e-mail heeft verstuurd, kan de huurder de reservering kosteloos annuleren.

Artikel 4. Annulering van de reservering door Van Ruiten Camperverhuur

4.1. Van Ruiten Camperverhuur kan een via de website geplaatste reservering annuleren.
In een dergelijk geval ontvangt de huurder geen bevestiging en wordt de huurder zo spoedig mogelijk nadat hij de reservering geplaatst heeft daarvan via de e-mail in kennis gesteld. De (aan)betaling wordt aan de huurder terugbetaald.

4.2. Indien er sprake is van overmacht is Van Ruiten Camperverhuur bevoegd de reservering te annuleren, ook nadat aan de huurder de reservering per boekingsformulier is bevestigd. Onder overmacht wordt o.a. verstaan weersomstandigheden waardoor het niet verstandig is om met de camper te rijden of waardoor een grote kans bestaat dat bij het rijden met de camper schade zal ontstaan aan de camper of het niet beschikbaar zijn van de camper die door de huurder is gereserveerd en Van Ruiten Camperverhuur geen vergelijkbare camper ter beschikking kan stellen.

4.3. Indien Van Ruiten Camperverhuur de reservering wegens overmacht annuleert, dan zal Van Ruiten Camperverhuur alle reeds door huurder gedane betalingen aan de huurder terugbetalen.

4.4. Bij annulering van de reservering is Van Ruiten Camperverhuur niet aansprakelijk voor de schade die de huurder daardoor lijdt.

Artikel 5. Huurperiode

5.1. De huurperiode begint op vrijdag 16.00 en eindigt op vrijdag tussen 08.00 en 10.00 uur. Bij overschrijding van de huurperiode met een hele of gedeelte van een dag wordt één daghuur (1/7 e deel van de weekhuur) plus een extra vergoeding van € 350,00 aan de huurder in rekening gebracht. Voor elke dag dat de huurder de camper te laat terugbrengt wordt de daghuur plus de extra vergoeding van € 350,00 aan de huurder in rekening gebracht. De huurperiode kan worden verlengd per dag, mits er akkoord is van Van Ruiten Camperverhuur. Kosten zijn de weekprijs gedeeld door zeven plus tien procent.

Artikel 6. Niet ter beschikking kunnen stellen van de camper

6.1. Indien Van Ruiten Camperverhuur de camper niet aan de huurder ter beschikking kan stellen, bijvoorbeeld omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft Van Ruiten Camperverhuur het recht aan de huurder een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare camper dient door de huurder geaccepteerd te worden. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 7. Kilometers

7.1. Alle kilomets zijn bij Van Ruiten Camperverhuur in de huurprijs inbegrepen. Tevens is het alleen toegestaan om binnen het werelddeel Europa te blijven. Indien u verder wilt reizen dan Europa moet dit aangegeven worden bij Van Ruiten Camperverhuur en moeten zij hiervoor akkoord geven.

Artikel 8. Verzekering

8.1. De camper is WA + Casco, inclusief inzittenden, verzekerd. Er geldt een eigen risico van € 1.250,- per gebeurtenis, welke bij schade in binnen- en buitenland in rekening wordt gebracht bij de huurder. Een groene kaart wordt bij de camper meegeleverd. Beschadigingen aan het interieur, achteruitrijcamera, luifel en fietsenrek, vallen onder het eigen risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen. Schade ontstaan door hagel of andere weeromstandigheden, een klapband en de kosten voor het vervangen van een ruit ten gevolge van ruitbreuk of steenslag zijn voor rekening van de huurder. Deze vormen van onvoorziene schade vallen onder het eigen risico.

8.2. Door de verzekering niet gedekte schade ontstaan, doordat de bestuurder ten tijde van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat hij niet in staat moest worden geacht de camper naar behoren te besturen, is geheel voor rekening van de huurder. Ook de schade die ontstaat door het laten rijden van niet bevoegde personen is voor rekening van de huurder. Schade aan de camper door onzorgvuldigheid is nimmer voor rekening van Van Ruiten Camperverhuur.

Artikel 9. Waarborgsom

9.1. De waarborgsom per huurperiode bedraagt € 1.250,00. De waarborgsom dient betaald te worden uiterlijk 4 weken voor aanvang van de huurperiode, samen met het laatste deel van de huursom. Deze waarborgsom wordt, mits de huurder al zijn verplichtingen jegens Van Ruiten Camperverhuur is nagekomen, binnen 21 dagen nadat de huurder de camper heeft teruggebracht teruggestort op de rekening van de huurder, eventueel onder inhouding van door de huurder verschuldigde extra kosten zoals een bekeuring of rechtsgeldige schadeclaim door derden. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de schade waar Van Ruiten Camperverhuur overeenkomstig deze algemene voorwaarden recht op heeft, dan zal de huurder direct het meerdere, vastgesteld door Van Ruiten Camperverhuur, bovenop de waarborgsom aan Van Ruiten Camperverhuur betalen. Indien noodzakelijk wordt een eindafrekening opgemaakt ter specificatie.

9.2. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 10. Annulering

10.1. Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden. De datum van de ​ postbezorging geldt hierbij als annuleringsdatum. Van Ruiten Camperverhuur raadt de huurder aan om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

10.2. Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
a. bij annulering 3 maanden of langer voor de aanvangsdatum van de huurperiode: 25% van de huursom;
b. bij annulering tussen 1 en 3 maanden voor de aanvangsdatum van de huurperiode: 50% van de huursom;
c. bij annulering tussen 1 maand en 1 week voor de aanvangsdatum van de huurperiode: 75% van de huursom;
d. bij annulering minder dan 1 week voor de aanvangsdatum van de huurperiode: 100% van de huursom; Het resterende bedrag krijgt u binnen 21 dagen op uw rekening terug. De betaalde boekingskosten krijgt u bij elke annulering terug.

10.3. Het eerder terugbrengen van de camper zal niet leiden tot terugbetaling van de huurprijs (of een gedeelte hiervan).

Artikel 11. Legitimatie

11.1. Bij reservering is voor de huurder en alle bestuurders legitimatie d.m.v. geldig paspoort en rijbewijs verplicht. Huurders die niet woonachtig in Nederland zijn dienen een geldig paspoort en geldig rijbewijs op naam mee te nemen als men de camper komt ophalen. Bij een niet Westerse schrift op het rijbewijs dient naast het origineel ook een internationaal rijbewijs te worden overhandigd. Verhuurder is geoorloofd kopieën van deze legitimatiebewijzen te maken. Bij reservering gaat de huurder ermee akkoord dat eventueel zijn persoonsgegevens worden geverifieerd. Van Ruiten Camperverhuur behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen een camper niet te verhuren zonder opgaaf van reden.

Artikel 12. Betaling

12.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de huurder 25% van de huursom te betalen. De huurder dient 25% van de huursom 6 maanden voor aanvang van de huurperiode te betalen. Indien de overeenkomst tot stand komt binnen 6 maanden voor aanvang van de huurperiode, dan dient de huurder 50% van de huursom bij de totstandkoming van de huurovereenkomst te betalen. De huurder dient 50% van de huursom en de waarborgsom 4 weken voor aanvang van de huurperiode te betalen.

12.2. Betaling dient te geschieden op bankrekeningnummer NOG INVULLEN t.n.v. H.O. Frederiek van Ruiten​

12.3. Indien de huurder niet tijdig betaalt, dan stuurt Van Ruiten Camperverhuur de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan deze herinnering, dan heeft Van Ruiten Camperverhuur het recht de overeenkomst te ontbinden en worden de annuleringskosten zoals omschreven in artikel 10 aan de huurder in rekening gebracht.

12.4. Eventuele bekeuringen die Van Ruiten Camperverhuur heeft ontvangen en die betrekking hebben op de huurperiode waarin de camper ter beschikking van de huurder stond, worden achteraf middels een factuur aan de huurder in rekening gebracht. Voor het opzoeken, controleren, versturen en het bewaren van de bekeuringen berekenen wij administratiekosten. Deze kosten zijn niet inbegrepen in de huurprijs aangezien dit afhangt van het rijgedrag van de huurder. Per bekeuring zal € 30,00 (incl. btw) administratiekosten worden doorbelast.

12.5. Indien de huurder in gebreke blijft in de tijdige betaling van het bedrag dat hij aan Van Ruiten Camperverhuur verschuldigd is, dan stuurt Van Ruiten Camperverhuur de huurder een herinnering. Geeft de huurder geen gehoor aan de herinnering, dan is de huurder in verzuim. De huurder is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de huurder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de huurder na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan Van Ruiten Camperverhuur de vordering uit handen geven, in welk geval de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, voor zover de wet dat toelaat.

Artikel 13. Reparatie en schade

13.1. Bij het terugbrengen dient de camper in gelijke staat te verkeren als bij aflevering.

13.2. Ondanks het feit dat de campers van Van Ruiten Camperverhuur goed onderhouden worden, kan zich altijd een defect voordoen of kan er schade ontstaan.

13.3. De huurder mag noodzakelijke reparaties tot € 75,00 uit laten voeren. Dit dient te geschieden bij een deskundige herstelinrichting, liefst een dealer van het merk van de camper (het onderstel van de camper is Fiat, de opbouw is Sunlight of Carado). Voor reparaties die dit bedrag te boven gaan, dient te allen tijde eerst contact met Van Ruiten Camperverhuur te worden opgenomen en goedkeuring te worden gevraagd. De huurder houdt zich waar mogelijk aan de instructies van Van Ruiten Camperverhuur. Op naam van Van Ruiten Camperverhuur gestelde originele en gespecificeerde nota’s worden na afloop van de huurperiode aan de huurder terugbetaald.

13.4. Beschadigingen aan het interieur, achteruitrijcamera, luifel en fietsenrek, vallen onder het eigen risico van de huurder, behoudens normale slijtage en gebruikssporen.

13.5. Bij iedere aanrijding dient de lokale politie te worden ingeschakeld en dient het Europese schadeformulier te worden ingevuld. Tevens dient de huurder direct (overzicht) ​ foto’s te maken en binnen 24 uur Van Ruiten Camperverhuur telefonisch op de hoogte te stellen en foto’s door te zenden.

13.6. Door de verzekering niet gedekte schade en kosten zoals ten gevolge van het rijden onder invloed, het laten besturen door niet bevoegde personen, door inbeslagname, drugsvervoer, overstroming, het vernielen van interieur enz. zijn geheel voor rekening van de huurder.

13.7. De huurder is verplicht tijdens de reis terstond en bij het inleveren van de camper de hem bekend zijnde schades en gebreken te melden aan Van Ruiten Camperverhuur
Telefoonnummer: +31 (0) 610044655
info@vanruitenverhuur.nl

13.8. Vergoeding van vakantiedagen i.v.m. een gebrek is uitgesloten. Door een defect aan een onderdeel tijdens de huurperiode kan de huurder geen aanspraak maken op een vergoeding.

Artikel 14. Onderhoud en schade aan inventaris

14.1. De camper wordt afgeleverd met een volle brandstoftank. Aan het einde van de huurperiode dient de camper met een volle brandstoftank te worden geretourneerd. Is dit niet het geval, dan zal op de waarborgsom €35,00 worden ingehouden voor het voltanken van de brandstoftank en de kosten van de brandstof.

14.2. Wanneer er schade aan de inventaris ontstaat of als er onderdelen ontbreken, mag alleen een identiek exemplaar als vervanging worden gekocht of wordt door Van Ruiten Camperverhuur achteraf aan de huurder de kosten voor het opnieuw aanschaffen in rekening gebracht.

Artikel 15. Brandstof

15.1. Verbruik van brandstof (diesel) is voor rekening van de huurder. De huurder krijgt de camper met volle brandstoftank mee en de huurder dient de camper volgetankt te retourneren.

Artikel 16. Verbruikskosten

16.1. Aan vloeistofverbruik voor het chemisch toilet en eventuele olieverbruik zijn geen kosten verbonden.

Artikel 17. Bestuurder

17.1. De bestuurder dient ten minste 22 jaar te zijn en 4 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B. Niet Nederlandse ingezetenen dienen in het bezit te zijn van een geldig internationaal rijbewijs, dat in het land van herkomst kan worden aangevraagd.​ Voor het besturen van de camper is rijbewijs B voldoende, rekening houdend met een gewicht op kenteken variërend van 3000 tot 3100 kg, volgens EU-norm met inbegrip van bestuurder (75 kg), volle brandstof-, verswatertanks, gasflessen, kabelhaspel, standaard boordgereedschap en 10 kg voor iedere meter lengte van de camper (ledig gewicht + max laadvermogen mag niet meer zijn dan 3.500 kg).

17.2. De camper mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

17.3. De bestuurder dient bij het gebruik van de camper alle instructies die door Van Ruiten Camperverhuur zijn verstrekt op te volgen. De bestuurder dient voorzichtig en veilig met de camper te rijden. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan harder te rijden dan de maximaal toegestane snelheid.

Artikel 18. Verplichtingen van de huurder

18.1. Indien de huurder niet de bestuurder is, dan dient de huurder de bestuurder te wijzen op deze algemene voorwaarden en ervoor zorg te dragen dat de bestuurder de algemene voorwaarden in acht neemt.

18.2. De camper blijft te allen tijde eigendom van Van Ruiten Camperverhuur. Het is de huurder niet toegestaan de camper onder te verhuren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, over te dragen, te bezwaren of aan derden ter beschikking te stellen.

18.3. De huurder garandeert dat hij dan wel de bestuurder over een dergelijke lichamelijke en geestelijke conditie beschikt die noodzakelijk is om de camper veilig te kunnen besturen.

18.4. De huurder is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de camper vervoert. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan illegale goederen, zoals verdovende middelen, met de camper te vervoeren.

18.5. De camper dient gebruikt te worden in overeenstemming met de ter plaatse bestaande wetten, bepalingen en verordeningen.

18.6. Indien de huurder zijn verplichtingen jegens Van Ruiten Camperverhuur die voortvloeien uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan dient de huurder alle schade en/of kosten te vergoeden die Van Ruiten Camperverhuur daardoor lijdt.

Artikel 19. Instructie

19.1. Bij het afhalen van de camper krijgt de huurder een uitgebreide instructie over de ​ werking van de camper en toebehoren. Deze instructie is ook in de camper op schrift aanwezig.

Artikel 20. Welke landen mogen worden bezocht

20.1. Alle landen in het werelddeel Europa mogen met de camper worden bezocht. Indien u verder wilt reizen dan Europa moet dit aangegeven worden bij Van Ruiten Camperverhuur. Zij moeten hiervoor schriftelijk akkoord geven. Het is niet toegestaan om met de camper wintersportgebieden te bezoeken of de camper gebruiken voor wintersportdoeleinden. Schade ontstaan in wintersportgebieden of het gebruik van de camper voor wintersportdoeleinden zijn voor rekening van de huurder. Tevens is het ook niet toegestaan om de camper te gebruiken voor festivals.

Artikel 21. Huisdieren

21.1. Huisdieren zijn niet toegestaan bij Van Ruiten Camperverhuur. Indien er in de camper toch een huisdier is vervoerd, dan wordt een bedrag van € 500,00 op de borg ingehouden, exclusief de door het huisdier gemaakte zichtbare schade.

Artikel 22. Roken

22.1. Roken in de camper is niet toegestaan. Indien er in de camper is gerookt, dan wordt een bedrag van € 1.000,00 op de borg ingehouden.

Artikel 23. Parkeren

23.1. Het achterlaten van een auto van de huurder en/of bestuurder op het afgesloten terrein van Van Ruiten Camperverhuur tijdens de huurperiode is voor eigen risico, Van Ruiten Camperverhuur is niet aansprakelijk voor enige gevolgen die het parkeren van dit voertuig met zich meebrengt (bijvoorbeeld schades of diefstal). Er zijn geen kosten aan verbonden. Mocht u meer als 1 auto willen achterlaten op het terrein is dit alleen met akkoord van Van Ruiten Camperverhuur mogelijk.

Artikel 24. Aansprakelijkheid

24.1. Van Ruiten Camperverhuur is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de reserveringsmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

24.2. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de huurder kunnen afwijken van de kleuren die de camper werkelijk heeft. Van Ruiten Camperverhuur is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

24.3. Van Ruiten Camperverhuur kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of ​ laten kan worden toegeschreven;
b. enige daad of nalatigheid van de huurder of de bestuurder.

24.4. Van Ruiten Camperverhuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, in geval Van Ruiten Camperverhuur is uitgegaan van door de huurder verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

24.5. Van Ruiten Camperverhuur is verder nimmer aansprakelijk voor persoonlijke, materiële en/of immateriële schade van de huurder, bestuurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingsschade.

24.6. Van Ruiten Camperverhuur is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

24.7. Indien Van Ruiten Camperverhuur aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Ruiten Camperverhuur beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Van Ruiten Camperverhuur gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Van Ruiten Camperverhuur beperkt tot de huursom.

24.8. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Van Ruiten Camperverhuur.

Artikel 25. Verwerking van persoonsgegevens

25.1. Van Ruiten Camperverhuur verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

25.2. Het is Van Ruiten Camperverhuur toegestaan persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:
a. indien de huurder en/of bestuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Van Ruiten Camperverhuur;
d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
f. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door Van Ruiten Camperverhuur.

Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

26.1. Op elke overeenkomst tussen Van Ruiten Camperverhuur en de huurder is Nederlands recht van toepassing.

26.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de huurder en Van Ruiten Camperverhuur worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Van Ruiten Camperverhuur is gelegen. De huurder heeft 1 maand de tijd nadat Van Ruiten Camperverhuur zich schriftelijk jegens de huurder op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.